ดาว-กสอ. หนุน SMEs สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี’62 ดึง20 รง.นำIoTปรับปรุงการผลิตรับอุตสาหกรรม 4.0

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันพลาสติก เปิดตัวโครงการ “ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ปี 2562” เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคอุตสาหกรรม 4.0
  นางภรณี  กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนปี 2562 จะเปิดรับสมัคร SMEs ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย IoT(Internet of Things)เป็นการเข้าไปสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs )ในด้านการผลิต. และเพิ่มทักษะบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น. เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
         ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการในปีนี้จะเน้นไปที่ 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกและอาหาร เนื่องจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งสถาบันพลาสติก และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่พร้อมเข้าดำเนินการได้ทันที ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางขยายขอบเขตการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกในปีต่อไป โดยจะมีการจัดทำคู่มือเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรภายในโรงงาน
       สำหรับเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ ในปีนี้จะเปิดรับสมัครจำนวน20โรงงานทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลา 2-3 ปี ในการพัฒนาทั้งระบบ ซึ่งในช่วงแรกระยะเวลา 7-8 เดือน จะเป็นดำเนินการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในเชิงลึก และแนวทางการปรับปรุงขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์ออฟติง (IoT) มุ่งเน้นการใช้ขบวนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิด Circular Economy ซึ่งเป็นแนวทางธุรกิจในระดับสากลเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ความยั่งยื่น
        โดยตลอดการดำเนินงาน 7 ปีที่ผ่านมามีสถานประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการแล้ว 40 แห่ง ให้การอบรมเพื่อสร้างบุคลากรที่เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการแล้วประมาณ 6,000 คน ส่งผลเชิงบวกให้กับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอาทิ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปริมาณ 1.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลุกต้นไม้ 150,000 ต้น ช่วยลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนด้านพลังงานได้ถึง 144 ล้านบาทต่อปี และช่วยให้ชุมชนโดยรอบมีความเป็นอยู่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่า 922,000 คน
    นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน มุ่งเน้นการผลักดันให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และการผสานเทคโนโลยี System Integration เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้ภาคธุรกิจเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยแนวคิดนี้จะเน้นให้อุตสาหกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่ง่ายต่อการแปรรูปและนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็นโดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ จรวด 3 ขั้น หรือ 3-Stage Rocket Approach ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ และที่ปรึกษาให้นำแนวคิดเรื่อง Lean Management for Environment เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็น