สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562 วิศวจุฬากิตติคุณดีเด่นและวิศวจุฬาดีเด่น

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ      วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น  และวิศวจุฬาดีเด่น
   โดยได้รับเกียรติจาก  นายพละ สุขเวช    อดีตผู้ว่าการ ปตท. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่นโฮเทล
 รางวัลประกาศเกียรติคุณฯเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ร่วมกันจัดทุกๆสองปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยในปี 2562  เป็นการประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 7”  และ “วิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 16”  โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง  เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าและคณาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ประกอบคุณงามความดี  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งประสบ ความสำเร็จในการทำงาน มีความดีเด่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศตนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
 คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า  “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น” ทั้ง 8 ท่านที่ได้รับการคัดสรรล้วนมีคุณสมบัติเหมาะสมทุกประการ ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรม คุณธรรม สร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ โดยทั้ง 8 ท่านนี้จะได้รับการจารึกไว้ในหอกิตติคุณ (Hall of Fame) เพื่อเป็นการประกาศถึงคุณงามความดีและความสามารถของท่านตลอดไป   และ “วิศวจุฬาฯ ดีเด่น” ผู้ผ่านการคัดสรร 11 ท่าน ทุกคนล้วนเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีความโดดเด่นและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสาขาอาชีพของแต่ละท่าน โดยได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ไม่จำกัดเพศ วัย และสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะมาจากราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอิสระ ซึ่งทุกท่านได้ประกอบคุณงามความดี สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินตามรอยในการพัฒนาเพื่อความเจริญและยั่งยืนต่อไป

ความคิดเห็น