BGC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 คุณศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการ (ซ้าย) บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC เข้ารับใบประกาศนียบัตรรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการ CAC และกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่บริษัทที่ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิก ณ โรงแรม             ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท
โดย BGC ได้รับการรับรองและเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งแรก ตอกย้ำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม บนหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
   อนึ่ง โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อริเริ่มให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและสร้างแนวร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

ความคิดเห็น