กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ไทย

กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2562 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าเสริมแกร่ง SMEs ไทย มุ่งเน้นยกระดับศักยภาพตลาดออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการ SMEs กว่า 5,000 ราย ทั่วประเทศ ให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปปรับใช้กับธุรกิจและมีช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 หวังสร้างยอดขายรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท
​​​นายเดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบัน Digital Economy เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs พอสมควร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำตลาดจากการตลาดแบบ Offline
เป็นการตลาดแบบ Online เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อการแข่งขันของตลาดโลกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมผลักดันให้ SMEs ไทย สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ โดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-commerce เป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยผลักดันให้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการการตลาดแนวใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสร้างองค์ความรู้และทักษะทางด้านการตลาดแนวใหม่ ตลาดออนไลน์ บน Platform มาตรฐานระดับสากลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5,000 ราย ทั่วประเทศ
​​​“การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ SMEs สามารถแข่งขันบนตลาดสากลโดยอาศัยช่องทางตลาดออนไลน์ในการทำการตลาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ภาครัฐควรมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
ซึ่งกรมฯ ได้จัดโครงการในลักษณะนี้มาหลายครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่สนใจ
เป็นจำนวนมาก โดยการจัดอบรมความรู้ที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้เห็นมูลค่าได้อย่างชัดเจน
 ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เรานำหลักสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอถึง 9 หลักสูตร ในพื้นที่ 18 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรเชิงลึก จำนวน 2 หลักสูตร โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ติดเกราะความรู้และกลยุทธ์เทคนิคการตลาดแนวใหม่ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้จากช่องทางการตลาดใหม่ ๆ โดยคาดการณ์ว่าผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 5,000 คน หลังจบโครงการจะสามารถสร้างยอดขายรวมแล้วเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท” นายเดชากล่าว​​​สำหรับโครงการ “เสริมแกร่งการตลาด SMEs ไทย ด้วยการค้าออนไลน์” มีแผนการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 24 ครั้ง ใน 18 จังหวัด ทั่วประเทศ ประกอบก้วย ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม อยุธยา ชลบุรี และระยอง ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษ ภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง โดยคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ได้ และมีช่องทางการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

ความคิดเห็น