กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเร่งแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตร

ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหาในหลายด้านทั้งด้านการผลิตและส่งออก และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร  ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเร่งแก้ปัญหาและพัฒนาภาคการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาช่วยในด้านการผลิต ภายใต้แนวคิด "เกษตรอัจฉริยะ" (Smart Agriculture) ซึ่งเป็นการยกระดับการทำเกษตรแบบแม่นยำ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเกิดรายได้ที่มั่นคงในการทำเกษตรกรรม...

ความคิดเห็น