สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้กับผู้ป่วยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง
 ซึ่งสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาในรูปแบบผู้ป่วยใน ที่มีรูปแบบลักษณะการอยู่ร่วมกันในลักษณะของชุมชน ได้จัดกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะส่งเสริมทักษะให้ผู้ป่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และเห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง จึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญของศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี และปลูกฝังให้ผู้ป่วยมีการอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม ตลอดจนให้ผู้ป่วยเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดระหว่างอยู่บำบัดรักษา
ซึ่งในโครงการดังกล่าว จะมีการให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ประดิษฐ์กระทงไปลอยเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่ให้คุณประโยชน์แก่เรา  มีการละเล่นในกลุ่มผู้ป่วย การแสดง การประกวดนางนพมาศ  ตลอดจนมีการรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่

ความคิดเห็น