“เกษตรกรตัวน้อย” เชื่อมโยงเกษตรอาหารและโภชนาการชุมชน สวนมารวย เชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้สร้างเกษตรตัวน้อยเกษตรอาหารโภชนาการชุมชน

โครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ได้สนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 544 แห่ง ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนโรงเรียน 22 แห่ง เป็นพื้นที่เครือข่ายที่มีดำเนินโครงการได้บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางโครงการฯ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนและเชื่อมโยงเกษตรชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนและเชื่อมโยงเกษตรชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนเพื่อส่งผลต่อการเพิ่มการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยและลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน รวมทั้งสนับสนุนการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาด้านเกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียน
 ในปี 2563 จึงได้กำเนิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กวัยเรียน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ของชุมชน (นำร่องที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) โดยร่วมมือกับโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ชุมชน และมหาวิทยาลัย หน่วยงานด้านสาธารณะสุข ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกัน
สร้างพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนมีชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้สร้างเกษตรกรตัวน้อย อาหาร โภชนาการ ชุมชม ณ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร และเลี้ยงไก่อารมณ์ดี  เลี้ยงกบเลี้ยงปลา  นับว่าเป็นโครงการดีๆที่เกิดเพื่อสร้างเด็กให้เป็นเกษตรตัวน้อยต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็น