พมจ.พิษณุโลก ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เส้นทางที่ 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก

 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวรายงานโดย นางปัทมา  อินทร์ชู  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.) โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน One Home ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ นางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม.   ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกว่า 300 คน
  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข ให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส กระทรวง พม. จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน พมจ.และหน่วยงาน One Home ของ พม. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป”
    ทางด้าน นางปัทมา  อินทร์ชู  พมจ.พิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้น กระทรวง พม.  จึงได้มีดำริเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน
  นางปัทมา กล่าวต่ออีกว่า “ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุตามโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด จังหวัดละ 5 พื้นที่ 5 เส้นทาง  โดยกำหนดจัดโครงการในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เป็นการเปิดงาน และเริ่มดำเนินการในพื้นที่แรกอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่ 1 สำหรับอีก 4 พื้นที่ 4 เส้นทางที่จะจัดขึ้นต่อไป ได้แก่ พื้นที่อำเภอบางระกำ พื้นที่อำเภอพรหมพิราม พื้นที่อำเภอวังทอง และพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์”

ความคิดเห็น