กระทรวงมหาดไทย จับมือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ เปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผลักดันหลักสูตรสอนทำ CPR ในทุกจังหวัดทั่วไทย

20 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ - กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แถลงข่าวเปิด “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ผลักดันหลักสูตรอบรมช่วยชีวิตทั่วประเทศ      พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์สอนกู้ชีพจำนวน 3,000 ชิ้น ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสา   ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศสร้างโอกาสการเรียนรู้วิชาช่วยชีวิตด้วยวิธีปั๊มหัวใจกู้ชีพ หรือ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) ลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้น สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา หากผู้ประสบกับภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้า โอกาสรอดชีวิตก็จะลดลงร้อยละ 7-10 ในแต่ละนาทีที่ผ่านไป
       ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เล็งเห็นประโยชน์และความจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนคนไทยจิตอาสา ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) อย่างมีประสิทธิภาพ จึงพิจารณาสนับสนุน “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน นับเป็นสิ่งจำเป็นและมีคุณค่าอย่างมากในการดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชน    ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยเมื่อปี 2562 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับภาคเอกชนฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต ทำให้สามารถพัฒนาวิทยากรอาสาสมัคร (Instructor) จำนวน 476 คน และผู้ช่วยวิทยากร (Provider) จำนวน 1,620 คน นับว่าได้ทำให้ประเทศไทย       มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และทักษะ พร้อมให้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผล สู่ประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อจำกัดในด้านอุปกรณ์สำหรับการสอนช่วยชีวิต
          ขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ในปีนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การสอนผ่านโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล        พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการ  กระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชุดอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนต่อไป”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงโครงการว่า “ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า  “การทำ CPR” อยู่แล้ว แต่จำนวนประชากรที่มีทักษะเพียงพอที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหากอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินยังมีน้อยมาก ทว่าการให้ความรู้และการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความสามารถในการทำ CPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยสำคัญสามประการ ทั้งด้านครูผู้สอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านผู้ดำเนินการ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักถึงความเร่งด่วนในเรื่องนี้ และยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการระดมทุนจัดซื้อชุดอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย หุ่นฝึกการช่วยชีวิต ครบทั้งขนาดหุ่นผู้ใหญ่ หุ่นเด็ก หุ่นทารก, เครื่อง  AED trainer และอุปกรณ์สอนการช่วยผู้ที่สำลัก ส่งมอบให้แก่หน่วยงานจิตอาสาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,000 ชุด มูลค่าชุดละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 45 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม CPR ในส่วนภูมิภาค หวังให้ประชาชนได้รับความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี ทางมูลนิธิจึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเพื่อบรรลุเป้าหมายของภารกิจยิ่งใหญ่นี้ร่วมกัน”
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการผลักดันให้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากศิลปินจิตอาสาที่อุทิศตัวให้แก่งานสังคมมากว่า 30 ปี
           คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ที่มาร่วมเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในครั้งนี้ พร้อมเผยว่า “สำหรับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันไม่ใช่เรื่องไกลตัว ความเป็นความตายบางครั้งก็ห่างกันเพียงเสี้ยวนาที ผมในฐานะที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานจิตอาสาทั่วประเทศ การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนที่ผู้ป่วยจะถึงมือแพทย์จึงเป็น  สิ่งที่สำคัญมาก เพราะเราไม่มีทางนิ่งนอนใจได้หรอกว่า คนที่เรารัก คนรอบข้าง คนใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง จะไม่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินเช่นนั้น ผมดีใจมากที่วันนี้เห็นหลายหน่วยงานให้ความสำคัญและต้องการผลักดันให้เกิดการให้ความรู้ และจัดฝึกอบรมการทำ CPR  ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง”
ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมสนับสนุน “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือช่องทางต่างๆ ดังนี้
ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-05216-3
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 090-3-50015-5
บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th สอบถามโทร. 0-2201-1111

ความคิดเห็น