หน่วยจัดการจังหวัด สสส.ลำปาง,เครื่อข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและสูนย์ประสานงานพลเมืองอาสาเพื่อสังคมสุขภาวะจังหวัดลำปาง(ศปจ.)ทำหน้ากากFace shieldให้บุคลากรทางการแพทย์

หน่วยจัดการจังหวัด สสส.ลำปาง,เครื่อข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางและสูนย์ประสานงานพลเมืองอาสาเพื่อสังคมสุขภาวะจังหวัดลำปาง(ศปจ.)มีความรารถนาดีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและทีมงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน เฝ้าระวังไวรัสCOVID-19 ทุกท่าน ทุกพื้นที่ในลำปาง จึงได้รณรงค์และช่วยทำหน้ากากFace shield ขึ้นเพื่อป้องกัน และมอบให้บุคลากรในโรงพยาบาลและชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงให้แกนนำที่ทำงานด้านสุขภาพในพื้นที่ปฎิบัติการใชร่วมกับหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการรับเชื้อจากสารคัดหลั่งที่อาจเกิดจากไแ จามของผู้อยู่ในภาวะเสี่ยง
        ของขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่าน ที่ดูแลเราเป็นอย่างดีและเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยและเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม ลดการเพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์เราจะ
"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  เราจะผ่านวิกฤตCOVID-19ไปด้วยกัน"

ความคิดเห็น