กสอ. เปิดเวที Thai Designer Academy เฟ้นหาดีไซน์เนอร์คลื่นลูกใหม่ต่อเนื่องปีที่ 4

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักออกแบบคลื่นลูกใหม่ จัดกิจกรรม Thai Designer Academy 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลังประสบความสำเร็จสร้างเครือข่ายดีไซน์เนอร์มาแล้วกว่า 3 รุ่น
นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy หรือ Thai Designer Academy 2020 : TDA 4” เป็นหนึ่งในโครงสร้างพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทยให้มีโอกาสและต่อยอดธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว สร้างเครือข่ายนักออกแบบรุ่นใหม่มาแล้วกว่า 150 คน สามารถขับเคลื่อนผลงานหลากหลายแบรนด์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์เป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 120 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนของกิจกรรม ดีไซน์เนอร์ทั้ง 50 ท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
1. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้แนวคิดที่เน้นความสร้างสรรค์ (Creative) ในทุกด้าน ทุกองค์ประกอบของการออกแบบและการตลาดครบวงจรทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะเน้นทั้งเรื่อง Design, Material & Marketing ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับในวงการแฟชั่น อาทิ คุณบัญชา ชูดวง Style Director, คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ ดีไซน์เนอร์เจ้าของแบรนด์ T-RA, คุณสธน ตันตราภรณ์ จาก VOGUE Thailand, คุณชวนล ไคสิริ ดีไซน์เนอร์เจ้าของ   แบรนด์ POEM, คุณณัฐพัทธ์ วงษ์เหรียญทอง Online Marketing Specialist และคุณธเนศ บุญประสาน ดีไซเจ้าของแบรนด์ Olanor
2. กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ (Designer Field Trip) “TUBE Gallery” เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการออกแบบเพื่อผลิตสินค้า เสริมด้วยกิจกรรมสัมมนาเครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่ายนักออกแบบ “รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ จากรุ่นพี่ TDA 1-3 สู่รุ่นน้อง TDA 4
​3. กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ให้กับนักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 50 คน กับผู้ค้าในวงการแฟชั่น อาทิเช่น Shopee ซึ่งเป็นระบบการขายแบบ E-Commerce เป็นแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่เน้นการขายทาง Online Platform เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและการขยายช่องทางธุรกิจให้แก่นักออกแบบ
​4. จัดแสดงผลงานการออกแบบ Fashion Festival The Final Walk เพื่อเผยแพร่รูปแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นของนักออกแบบที่มีการพัฒนาต่อยอดจากคอลเลคชั่น และนำมาตัดเย็บเป็นชุดจริง พร้อมทั้งจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อทดสอบตลาดทั้ง online และ offline โดยการจัดแสดงผลงานและแฟชั่นโชว์จะจัดที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ พร้อมคัดเลือกให้เหลือผู้ชนะ 3 ท่าน ที่จะกลายเป็นหนึ่งพลังสำคัญในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยต่อไปในอนาคต
ติดตามกิจกรรมดี ๆ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่นักออกแบบไทยและผู้สนใจไม่ควรพลาดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ www.thai-idc.com และ www.facebook.com/ThaiDesignerAcademy/

ความคิดเห็น