ชวนอบรมออนไลน์ “จิต Light สมอง Brightด้วย Mindfulness”

เพจ “Heartcare Center : สถานีชาร์จพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย อสม. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิต Light สมอง Bright ด้วยMindfulness” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทั่วประเทศ จำนวน 200 คน
   ผู้เข้าอบรมจะอบรมผ่านเวปแอพลิเคชั่นgoogle meet เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนทราบแหล่งช่วยเหลือและส่งต่อได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่สนใจติดต่อผ่านทางเพจ“Heartcare Center : สถานีชาร์จพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์” ได้เลย

ความคิดเห็น