เสมา 3 ลงพื้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่24 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม “การบูรณาการทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชน EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)”  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 /2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหารครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ทำให้ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์วิกฤตของโรค Covid 19 แต่การศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็ไม่หยุดพัฒนา หากแต่จะเป็นหนทางไปสู่การพัฒนาต่อไปด้วยซ้ำ ซึ่งจากสถานการณ์วิกฤตของโรค Covid 19 ตนได้มอบนโยบายในการช่วยเหลือผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค Covid 19 โดยการส่งเสริมด้านวิชาการ การจัดสวัสดิการผู้บริหาร ครู และการบริหารงานโรงเรียน และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช.” เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online Learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนในรูปแบบเดิม (Face to Face)  ให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผ่านเครือข่าย Internet  ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบการเรียนการสอน Online โดยประสานความร่วมมือจากพันธมิตรเครือข่ายการจัดการศึกษา Online เข้ามาสนับสนุนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะนี้มีผู้เข้ามาร่วมมือจากบริษัทเอกชน/สำนักพิมพ์/สถาบันการศึกษา) จำนวน 24 ราย

นอกจากนี้การลงพื้นที่ในวันนี้ถือเป็นการนำข้อมูลในเรื่องของอุปสรรคปัญหา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เข้ากับบริบทพื้นที่ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล ดร.กรกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

 

ความคิดเห็น