เลขาธิการ กช. บรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและจุดเน้นการดำเนินงาน สช. สู่การปฏิบัติ ผสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาเอกชน

(29 สิงหาคม 2563) ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในระบบ  และนอกระบบในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี” เมื่อช่วงเช้า วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเจียรวนนท์  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี

ดร.อรรถพล กล่าวว่า ต้องขอบคุณสำหรับการดำเนินการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในระบบ  และนอกระบบในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในวันนี้ขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสร้างความรู้ความข้าใจที่ชัดเจนในการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของโรงเรียนเอกชนในกำกับ และได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี โดยมีเป้าหมายคือ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง

สช. ได้จัดวิทยากรมาชี้แจง ถึงขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องในการทำงานทั้งของโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ อาทิ ระบบ PSIS  และการจัดทำตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน เป็นต้น ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย 

ความคิดเห็น