YMID ผนึก 6 องค์กรลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีหนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) จัดพิธี “การลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)” ดึง 6 องค์กร กรมการแพทย์  กรมแพทย์ทหารบก มหาวิทยาลัยมหิดล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามร่วมกันภายในเครือข่ายย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ  ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

•ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

•พ.อ.รศ. สุธี พานิชกุล (ผู้แทน) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

•นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

•ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

•ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

•ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ (ผู้แทน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล


ความคิดเห็น