โครงการเกษตรบริโภคโดยมูลนิธิพิทักษ์คชสาร ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำ“หลักสูตรการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนสู่ชุมชนครั้งที่1”

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านไร่ป้า ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีทางมูลนิธิได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า โรงเรียนคุรุสภา โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศและโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 
ครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านประจำไม้ และโรงเรียนเพียงหลวง3 รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 159 คนนับเป็นความก้าวหน้าไปอีกขั้นของโครงการเกษตรบริโภคที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืนทางอาหารและสร้างอาชีพเสริมที่มั่นคงให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและขยายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่รอยต่อของช้างป่าและสัตว์ป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

ทางมูลนิธิขอขอบคุณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะอาจารย์วิทยากรและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ป้าผู้เป็นเจ้าบ้านจัดสถานที่ อาหารและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมคณะครูวิทยากรสันทนาการทั้ง 8 ท่านและผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่เอ่ยนามทุกท่านด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นอย่างงดงามแล้วพบกับโครงการเกษตรบริโภคครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

#มูลนิธิพิทักษ์คชสาร#โครงการเกษตรบริโภค 


ความคิดเห็น