คนราชบุรีใส่ใจสุขภาพ สร้างกระแส “หวานน้อยสั่งได้” ในตลาดศรีเมือง

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานราชบุรีจับมือตลาดศรีเมือง รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มในตลาดมีเมนู “หวานน้อยสั่งได้ มุ่งเป้าให้กลุ่มวัยทำงานตระหนักถึงโทษของการบริโภคน้ำตาล พบผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพสั่งหวานน้อยเพิ่มขึ้น

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในฐานะผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ทพ.นิพัทธิ์ สมศิริ ประธานเครือข่ายชมรมคนรักฟันราชบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัด (ตลาดศรีเมือง) ทำพิธีมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ให้ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม 16 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ "ตลาดศรีเมือง เครื่องดื่มหวานน้อย สั่งได้"

ทพญ.ปิยะดา ในฐานะผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เปิดเผยถึงแนวคิดเปิดร้านขายเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ในพื้นที่ตลาดศรีเมืองว่า ต้องการให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะรณรงค์ให้กลุ่มคนวัยทำงานตระหนักถึงแนวคิดการลดน้ำตาลในเครื่องดื่ม โดยมองว่าตลาดเป็นแหล่งอาหารของคนวัยทำงาน เมื่อร้านเครื่องดื่มเพิ่มทางเลือก มีเมนูลดความหวานลงก็จะเป็นการสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภค ณ จุดขาย ช่วยให้ผู้บริโภคใส่ใจประเด็นลดการกินหวานจัดลงมา จนเกิดกระแสเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งร้านทางเลือกเหล่านี้จะช่วยเตือนผู้บริโภค ว่าสั่งสุขภาพได้ด้วยตนเอง

โครงการตลาดศรีเมืองเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ เป็นโครงการที่เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน โดยการสนับสนุนของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคใส่ใจการบริโภคน้ำตาลมากขึ้น ดำเนินกิจกรรมให้ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และวิธีชงเครื่องดื่มในความหวานระดับต่างๆ ที่รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มมีเมนูให้สั่งตามระดับความหวาน 4 ระดับ คือ 100% หวานปกติ 50% หวานปานกลาง 25% หวานน้อย และ 0% ไม่หวาน

ด้าน นางวีณา ศรีสรรพางค์ รองประธานกรรมการบริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ปจำกัด กล่าวว่า ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดค้าส่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีผู้ประกอบการค้าส่งผักและผลไม้กว่า 2,500 ราย ในแต่ละวันมีผู้ซื้อและผู้บริโภคว่า 10,000 ราย ทางตลาดได้จัดให้มีร้านค้าบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้มาใช้บริการด้วย ประกอบกับนโยบายเพื่อสังคมของตลาดที่มียุทธศาสตร์ให้เป็นตลาดอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางผลิตถึงปลายทางผู้บริโค จึงเกิดเป็นกิจกรรมสำคัญหลายด้าน ได้แก่ การสุ่มตรวจคุณภาพของผักผลไม้ และอาหารที่จำหน่ายภายในตลาด ซึ่งการจัดโครงการตลาดศรีเมืองเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกค้าตลาด

ผู้บริหารตลาดศรีเมืองกล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานโครงการตลาดศรีเมืองเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งที่ผ่านมาพบว่า ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มภายในตลาดต่างสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 ร้าน ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะสั่งความหวานของเครื่องดื่มตามใจชอบได้ อีกทั้งยังพบว่ามีลูกค้าชอบสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยจำนวนมาก นับว่ามีประโยชน์ทั้งที่เป็นทางเลือกสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขายจากการมีสินค้าสุขภาพตอบรับกระแสความต้องการลดความอ้วนในปัจจุบัน


ความคิดเห็น