ขอแสดงความยินดีกับ รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.เอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ


รพ.เปาโล พหลโยธิน รพ.เอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธ  ในโครงการ คุณพระช่วย (ทำงานได้บุญ) พร้อมนำร่องเป็น Role Model ให้กับกลุ่ม รพ.ในเครือ พญาไท-เปาโล ในการสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถและทักษะการบริการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่อาพาธตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักพระธรรมวินัย 4 ด้าน ตั้งแต่ด้านนโยบาย ด้านอุปัฏฐากดูแล ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านบุคลากร ซึ่งผ่านการตรวจประเมินจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงฆ์ นำโดย (จากขวามาซ้าย) คุณนงลักษณ์ จิรประภาพงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยในอายุรกรรม คุณดุษฎี  ใหญ่เรืองศรี หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาล ดร.จิราภรณ์ ศรไชย รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ โดย ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการ รพ.เปาโล พหลโยธิน คุณอภิวัฒน์  อารยะนิมิตสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน รศ.คลินิก นพ.อุดม  ไกรฤทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและการจัดการความรู้ด้านคุณภาพ เครือ รพ.พญาไท และเครือ รพ.เปาโล ฯ คุณอรวรรณ นันทสมสราญ ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ รพ.เปาโล พหลโยธิน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 

ความคิดเห็น