คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้ "สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564" (Bangkok Business and Human Rights week 2021)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) สมาพันธรัฐสวิส และศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) จัดกิจกรรม "สัปดาห์ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564" (Bangkok Business and Human Rights week 2021) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในนามผู้แทนรัฐบาลไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนในอาเซียน ประมาณ 200 คน เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นสัปดาห์ที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวันนี้จัดขึ้นเป็นวันแรก เป็นการประชุม ASEAN - Swiss Forum on SDG12 (Responsible Consumption and Production) and Business and Human Rights : A Peer- Learning Event ดังนี้ ช่วงที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนผ่านการริเริ่มความเกื้อกูลกัน” และ H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานด้านการเกษตรในมุมมองของสมาพันธรัฐสวิส” ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในสถานการณโควิด-19” และ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนทางปฏิบัติ” ช่วงที่ 3 เป็นการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ 12 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และ 3) การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านในอุตสาหกรรมข้าว

สำหรับประเด็นที่ 1 “แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ 12 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน”  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์  แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณ Remy Friedmann, Senior Advisor Desk Human Security and Business Swiss Federal Department of Foreign Affairs โดยได้กล่าวถึงตัวอย่างผลสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนฯ โดยเชื่อมโยงกับ SDG12 ข้อท้าทาย และแผนการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ให้ความสนใจสอบถามในหลายประเด็น อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินการตามแผนฯ การให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ การผลักดันประเทศในอาเซียนให้มีแผนฯ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมฯ จะรวบรวมและนำไปประกอบการจัดทำรายงานประเมินผลแผนฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


 

ความคิดเห็น