ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจด้านคนพิการ เรื่อง “The Better me…ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” สะท้อนมุมมองสังคมไทย แนะแนวทางแก้ปัญหา

จากภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “The Better me..ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” หนึ่งในภาพยนตร์สั้นจากโครงการ 7 Inspirations นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ พบว่า มีแง่มุมน่าสนใจเกี่ยวกับหนึ่งในปัญหาสังคมของไทย นั่นคือ ผู้ป่วยด้านจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการฆ่าตัวตายได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 Inspirations กล่าวว่า ประเด็นปัญหานี้ จำเป็นต้องหยิบยกขึ้นมาและให้ความสนใจให้มากขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยด้านจิตใจที่ภาครัฐเก็บข้อมูลได้นั้นไม่สะท้อนจำนวนจริงเพราะยังมีผู้ป่วย หรือ ครอบครัวของผู้ป่วยไม่ยอมรับอาการเจ็บป่วย ไม่ต้องการให้แพทย์ระบุอาการป่วย หรือ ไม่ต้องการลงทะเบียนเป็นคนพิการ ซึ่งจำนวนผู้ป่วยประเภทนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปัญหาทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ รวมถึงความเจ็บป่วยที่เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว หรือ ถูกกันออกจากกิจกรรมทางสังคม 

ทั้งนี้ หากพิจารณาตัวเลขที่มีการลงเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) พบว่า เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวนความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 161,802 คน หรือคิดเป็น 7.79% และในเดือนกันยายน 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 164,230  คน คิดเป็น 7.84% ของคนพิการทั้งประเทศ

อาการเจ็บป่วยทางจิตนั้น จะรักษาได้ ด้วยวิธีทางการแพทย์ และการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อแก้ปัญหา และหาแนวทางป้องกัน ลดความเจ็บปวดทางจิต ซึ่งสำหรับคนในครอบครัวและผู้ดูแล ควรให้ความสนใจกับรายละเอียดพฤติกรรมการแสดงออก ทำความเข้าใจร่วมหาสาเหตุของความเจ็บป่วยทางจิตใจ และใช้เวลาร่วมกันเพื่อพูดคุยปรึกษา รวมถึงการยอมรับการเจ็บป่วย ความพิการ และเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี และหากพบว่ามีคนในครอบครัวมีความเจ็บป่วย หรือพิการ ควรยอมรับและแก้ปัญหาร่วมกัน หรือเรียนรู้ที่จะยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลต่อจิตใจ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างให้กำลังใจ รวมทั้งการลงทะเบียนคนพิการ ซึ่งจะทำให้ได้รับสวสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐได้
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Better me..ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” ได้นำประสบการณ์ชีวิตของคนพิการด้านจิตใจ มาถ่ายทอด ให้เป็นความรู้ต่อสังคมไทย เพื่อช่วยกันป้องกัน และลดความรุนแรง และความสูญเสียจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคทางจิตได้ รวมถึงภาพยนตร์สั้นอีก 7 เรื่อง จากเรื่องราวของคนพิการต้นแบบทั้ง 7 ประเภท โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้เกิดการสื่อสารไปยังสังคมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านคนพิการและความพิการในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “The Better me… ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” ได้ทาง YouTube Channel : 7 Inspirations ได้ที่ Link https://www.youtube.com/watch?v=4z06LIkMzdg 


ความคิดเห็น