เปิดรับสมัคร ครู - อาจารย์ ที่สนใจร่วมเดินทางตามรอยพระราชา ฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ ป่าอยู่ได้ คนก็อยู่รอด “พออยู่ พอกิน” ปลูกป่าในใจคน สร้างบ้านให้เนื้อทราย จังหวัดเพชรบุรี


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 15”

 วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 (2 วัน 1 คืน) 

 เปิดรับสมัคร ครู - อาจารย์ ทั่วประเทศ จำนวน 30 ท่าน เข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพแห่งความเป็นครู และร่วมกันถ่ายทอดนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พร้อมแนวทางการปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยสืบไป ตลอดจนท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปต่อยอดพร้อมสร้างสื่อการสอนมิติใหม่ที่เชื่อมโยงกับศาสตร์พระราชา

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3Han3Sc

📣 ประกาศผลการคัดเลือก ครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ประกาศผลทาง FB: ตามรอยพระราชา - The King's Journey)

 ครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 2 วัน 1 คืน และชำระเงินค่าลงทะเบียน 2,500 บาท จากราคาปกติ 24,500 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565. 

ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหลักสูตร วิทยากร และอุปกรณ์ตลอดการทำกิจกรรม 

ปล. หากครู - อาจารย์ ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ได้ดำเนินการชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ และหากชำระเงินยืนยันสิทธิ์ แต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ในวันจัดกิจกรรม ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน และขอตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ 

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณจารุกัญญ์ จารุภุมมิก (เนยหอม) 099-397-5333 คุณวิวิศนา นิสสัยดี (เนยลิซ่า) 089-517-7782 และคุณภาณุวัฒน์ สาสนัส (ข้าวโอ๊ต) 084-9538361

🔴 กรุณาศึกษาหมายเหตุก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ครู - อาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากทางโครงการ (สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 2 วัน 1 คืน เท่านั้น)

2. ครู - อาจารย์ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และต้องมีผลตรวจ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาร่วมโครงการ (พร้อมเตรียมหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีน)

ปล. กรณี ครู - อาจารย์ ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ต้องได้รับบูสเตอร์เข็ม 3 แล้ว จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

ความคิดเห็น