วศ. จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดพื้นฐานด้าน GMP และการประยุกต์ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 420)วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (รผ.) จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดพื้นฐานด้าน GMP และการประยุกต์ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ 420)”

 เพื่อดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภาชนะสัมผัสอาหารจากธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะอนามัยของสถานประกอบการ จึงจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ให้กับบุคคลากรภายใน วศ. ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับเกียรติจาก นางสาววิจิตรา  จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรม มีสนใจผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คนจาก 17 หน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม

ความคิดเห็น