“สมุทรสงคราม ดันสินค้าอาหารดังแม่กลอง เดินหน้าจัดงาน แม่กลอง ฟู้ดแฟร์ 2022”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมง ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “แม่กลอง ฟู้ดแฟร์ 2022” หวังเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการในจังหวัด/สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ผลิตในจังหวัด
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารสินค้าเกษตร/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs) มีสินค้าผลไม้ที่เป็นที่นิยมและได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีความโดดเด่นคือ ส้มโอขาวใหญ่ และลิ้นจี้ค่อม ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีมะพร้าวที่สามารถแปรรูปจําหน่ายเป็นมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ำหอม น้ำตาลมะพร้าว สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรในจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าของจังหวัดสมุทรสงครามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายใน เสริมสร้างการเข้าถึงตลาด ขยายช่องทาง การตลาดทั้งในและต่างประเทศไปสู่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมนี้เกษตรกร ผู้ประกอบยังได้ประสบการณ์ทางด้าน การตลาดเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของตลาด วางแผนตลาด นําไปสู่การสร้าง มูลค่าเพิ่มทางการค้าของจังหวัดสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น 
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้ประกอบการ และมีโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการ แข่งขัน สร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ได้แสดงศักยภาพสินค้า และสนับสนุนช่องทางการตลาด โดยจัดหาเชื่อมโยงตลาด การจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคโดยตรง มีโอกาสในการสร้าง เครือข่ายกับผู้บริโภค เพื่อต่อยอดทางธุรกิจที่ยั่งยืน 

ภายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า แม่กลอง ฟู้ดส์ แฟร์ 2022 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2565 โดยในงาน มีการจัดจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ร้านค้า หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น ขนมตาลกะทิสด ขนมใส่ใส้  ขนมมัน ขนมเผือก มะพร้าวแก้ว โรตีกรอบ ข้าวผัดปลาทู ปลาทะเลแดดเดียว ปลาทูนึ่งแม่กลอง หอยดอง บ๊ะจ่างใบบัว ข้าวเกรียบปลาทู น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลไซรัป หอยดอง หอยหวาน ปูกะตอย กุ้งแห้ง อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาทิ แชมพูและครีมนวด โลชั่นบำรุงผิว โลชั่นผสมน้ำมันมะพร้าว

จัดเต็มอัดแน่นไปด้วยของอร่อย และของดีจากสมุทรสงคราม และสินค้านาทีทองทุกวัน ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2565


 

ความคิดเห็น