กรมการพัฒนาชุมชนคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2565 ระดับประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) “The Ultimate Selection ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา”

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.65 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้งานมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอลล์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรฯ พร้อมด้วยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน , นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ,นายสายันต์ ตันพาณิชย์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัย วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน  ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา(อย.) ,ผศ.ดร.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับครั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่า 15,707 ผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาค่าคะแนนในส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย คือ 1. สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จะมีความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาสินค้า ตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีว่ามีคุณภาพและมาตรฐาน 2. สำหรับหน่วยงานราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น และ  3. สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่ผ่านกระบวนการคัดสรรฯ ก่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นความคิดเห็น