การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) “The Ultimate Selection ที่สุดแห่งคุณค่าภูมิปัญญา”

กรมการพัฒนาชุมชน จัดคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTOP Product Champion : OPC) จัดขึ้นในวันที่ ๒๑ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก  หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดลำดับดาวผลิตภัณฑ์กว่า ๑,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านมานั้น 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการ ประกาศผลการจัดลำดับดาว ของผลิตภัณฑ์จาก ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร นั้น มีที่ส่งเข้าคัดสรรฯ กว่าผลิตภัณฑ์ ๑๖,๐๘๔ ผลิตภัณฑ์ คาดว่าผลจัดลำดับดาวทางกรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป 

ทั้งนี้มีคณะกรรมการตรวจ และให้ค่าคะแนนการคัดสรรฯ ระดับประเทศ จาก 6 หน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการตรวจให้ค่าคะแนนในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น เพื่อการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านบรรจุภัณฑ์ต่อไป 


 

ความคิดเห็น