ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) เปิดตัวเต็มรูปแบบ รองรับการฝึกอบรมและการสัมมนาวิชาการอย่างครบวงจร

ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) โดย บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบ รองรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ 6 รูปแบบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเปิดให้บริการให้คำปรึกษาออกแบบหลักสูตรพิเศษ และบริการด้านสถานที่ฝึกอบรมแก่องค์กรภายนอกอย่างครบวงจร

ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รากฐานของเคหะสุขประชาคือการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนด้านที่อยู่อาศัย ให้สามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพโดยถ้วนหน้า รวมถึงในด้านของอาชีพ ด้วยการยกระดับรายได้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการ โดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มอื่น ๆ นั่นจึงทำให้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถให้กับผู้อยู่อาศัยผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา” แกนหลักในการฝึกอบรมด้านอาชีพ (Learn for Work) และการบริหารจัดการชีวิต (Learn for Life) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา หรือ DEET ได้เปิดตัวและสามารถรองรับการฝึกอบรมได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ของ 6 รูปแบบอาชีพหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, ตลาด, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง, อาชีพบริการในชุมชนและชุมชนข้างเคียง และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้การถ่ายทอดทักษะจากผู้เชี่ยวชาญใน 6 กลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ พร้อมต่อการสร้างรายได้อย่างรูปธรรม และต่อยอดสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงในชุมชน

 นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการแล้ว ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชายังเปิดให้บริการจัดฝึกอบรมอย่างครบวงจรให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกอื่น ๆ ที่สนใจอีกด้วย โดยให้บริการทั้งในหลักสูตรสำเร็จ 6 อาชีพที่เป็นแกนหลักของศูนย์ฯ จนถึงบริการให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร อีกทั้งในศูนย์ฯ ยังได้มีการบริการด้านสถานที่สำหรับจัดงานฝึกอบรม งานสัมมนาวิชาการ หรือการประชุมขององค์กร ที่รองรับด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และความพร้อมด้านการบริการที่มีศักยภาพ

 “ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชาเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านเคหะสุขประชา ทั้งในแง่ของสถานที่ที่เพียงพอรองรับทั้งผู้อยู่อาศัยและองค์กรภายนอก และในแง่ของหลักสูตรด้านอาชีพที่มีมาตรฐานของ 6 กลุ่มหลัก รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมที่ต่อยอดไปยังอาชีพอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับรายได้ของคนในชุมชน ให้มีเกิดความยั่งยืนในระยะยาว” ดร.ตวงอัฐ กล่าวสรุป

 ผู้ที่สนใจจัดหลักสูตรฝึกอบรมหรือต้องการใช้บริการสถานที่ใน ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา (DEET) บมจ.เคหะสุขประชา เลขที่ 111 ซอยเคหะร่มเกล้า 29 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 02-115-2222 ติดต่อ ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา 


ความคิดเห็น