กระทรวงพาณิชย์ และ สพนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด แถลงข่าวการจัดงาน “Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair 2023”

การจัดงาน “Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair 2023” งานแสดงและจำหน่ายสินค้า การเชื่อมโยงการค้าจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้โครงการสร้างที Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพและมีคุณภาพ Local BCG Plus (Local BCG +) ได้แก่ สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสินค้านวัตกรรม

 
สร้างโอกาสและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs สร้างโอกาสและช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย พาณิชย์จังหวัดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก 25จังหวัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ และสื่อมวลชน ให้เกียรติร่วมงานแถลงข่าวฯ ในครั้งนี้

กระทรวงพาณิชย์จะมีการจัดงานแสดงสินค้า งาน ที่จัดขึ้นใน ภูมิภาคและส่วนกลาง สำหรับการจัดงาน " Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair 2023 ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นภูมิภาคสุดท้าย ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิถุนายน 2566 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ของทั้งผู้ประกอบการ (Business – to – Business :B2B) และประชาชน (Business – to – Customer : B2C)ถึงโอกาสทางการตลาด แนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และการก้าวผ่านรูปแบบการค้าแบบเดิม สู่การทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และจะมีการจัดในครั้งต่อไป โดยกระทรวงพาณิชย์ ในงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023” ระหว่างวันที่ 7 - 9กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจะรวบรวมสินค้าจาก 4 ภูมิภาคของไทยมาแสดงและจำหน่าย

กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ซึ่งได้มีการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัด และทีมเซลล์แมนประเทศที่เข้มแข็ง ซึ่งกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสจากจุดแข็งนี้  ในการเชื่อมโยงการค้าทั้ง B2และ B2การเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงความร่วมมือร่วมกับกรมต่าง ๆ ที่สังกัดในกระทรวงพาณิชย์ ที่จะทำหน้าที่ ส่งต่อความต้องการของตลาด มายังส่วนภูมิภาค สอดรับกับนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งเทรนด์ของโลกในปัจจุบัน ผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน กระทรวงฯ จะใช้สินค้า Local BCG Plus ในการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตาม BCG Model เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สร้างรายได้

สำหรับการจัดงาน Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair ในครั้งนี้ จะมีสินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ และสิ้นค้านวัตกรรมในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในชีวิตประจำวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้คัดเลือกจากผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกทั้ง 25 จังหวัด มาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 50 คูหา พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าดี สินค้าเด่น จากผู้ประกอบการ 25 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก ในงาน “Central and Eastern Thailand Local BCG Plus Fair 2023” ในระหว่างวันที่ 14-18มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 หน้า H&M ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา กรุงเทพมหานคร และครั้งสุดท้ายในงาน “Thailand Local BCG Plus Expo 2023” ที่นำสินค้า Local BCG Plus ที่มีศักยภาพและมีคุณภาพจา 4 ภูมิภาคของไทย มาแสดงและจำหน่าย จำนวนว่า200 ราย ครอบคลุมสินค้า Food &Beverage ทุกกลุ่มทั้ง ข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า Non-Food เช่น สิ่งทอ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย รวมทั้งบริการ อาทิ ร้านสินค้าสุขภาพ ในระหว่างวันที่7 - 9 กรกฎาม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ความคิดเห็น