SME กรุงเทพฯ และทั่วไทย พร้อมใจสมัครรับสิทธิประโยชน์ ใต้แนวคิด “SME Privilege Club” ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการ ผนึกพลังหน่วยงานภาครัฐมอบสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club จัดกิจกรรมนำเสนอการสนับสนุนผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ เพื่อยกศักยภาพสู่มาตรฐาน เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการ SME และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ เปิดเผยว่า “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด SME Privilege Club ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น และเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด หรือ ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน หรือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไป”

นางสาวนิธิวดี กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ผู้ประกอบการ MSMEs ไทย ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเป็นวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ ซึ่งเป้าหมายของสิทธิประโยชน์มี 2 ส่วนคือ 1.สิทธิประโยชน์จากโครงการที่มีขอบเขตงานจ้างอยู่ 2. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว. แต่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ มีเลขสมาชิกของ สสว. หรือ ONE ID จะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 กรณี คือ 1.มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐ มาช่วยโครงการบางส่วน 2. ผู้ประกอบการไม่ได้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการทั่วไป แต่เห็นสิทธิประโยชน์นี้ก็สามารถใช้ได้

 ภายในงานได้จัดให้มีบูธกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ แนะนำรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS การรับสมัครผู้ประกอบการ SME เพื่อขึ้นทะเบียนการได้รับบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจบนระบบ BDSและที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างคับคั่ง คือ การการแนะนำบริการจากหลายหน่วยงานภาครัฐ ที่มาร่วมออกบูธ ซึ่งเป็นการมอบสิทธิประโยชน์เฉพาะ SME ให้ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ, บริการและแนะนำการถ่ายภาพสินค้าสำหรับการขายออนไลน์ การแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโรงงาน ซึ่งทุกกิจกรรมล้วน มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับทางการตลาด ทางการผลิต เพื่อพัฒนาสู่ตลาดสากล

โอกาสนี้ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ยังได้เผยถึงสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เริ่มที่ นายสุรงควัชร์ ระวะใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กล่าวว่า สถาบันมีบทบาทในการสร้างการรับรู้ การให้ความช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อการไกล่เกลี่ยก่อนไปถึงชั้นศาล ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า ในการดำเนินธุรกิจอาจจะเกิดกรณีพิพาท อันจะก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในธุรกิจตามมา สถาบันอนุญาโตตุลาการ เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงสร้างสิทธิประโยชน์ ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ให้กับผู้ประกอบการ/สมาชิก ภายใต้ สสว. ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในข้อหาพิพาทด้านแพ่งและพาณิชย์ โดยมอบ Coupon สำหรับใช้แพลตฟอร์ม TALKDD จำนวน 100 ใบ มูลค่า 2,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังให้ความสนับสนุนการระงับข้อพิพาททางเลือก ในรูปแบบการประนอม ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 30 เคส มูลค่า 330,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,330,000 บาท”

สำหรับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ที่สนใจจะสมัครรับความสนับสนุนจากโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-298-3051 หรือ 085-836-6963

ความคิดเห็น