สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมการ ตระหนักและใช้ประโยชนข์องทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

 


ซึ่งมีการรวบรวมและคัดเลือกผลงานทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธ์ิของสมาชิก สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่าง ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนนักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมและลิขสิทธ์ิของสถาบัน ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยได้มีการคัดเลือกผลงาน จํานวน 70 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม IP. Crafts Marketplace รวบรวมและจัดทําเป็น E-Catalog Online เผยแพร่สู่สาธารณะ และต่อยอดใน เชิงพาณิชย์ผ่านสื่อ Social media และ Marketplace เพื่อส่งเสริมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาให้ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมากย่ิงขึ้นและสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายรูปแบบและลวดลายบนผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรม ท้ังยังสามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดยมี วัตถุประสงค์ในการดําเนินการโครงการฯ ดังนี้

1.เพื่อให้ความรู้ ให้คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริม สนับสนุน ผสานงานกรม ทรัพย์สินทางปัญญา และอํานวยความสะดวกสําหรับการย่ืนจดแจ้งลิขสิทธ์ิ ตลอดจนการยื่นจด ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิก สศท. ผู้ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทย และนักออกแบบ เพื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ และยื่นจดแจ้งลิขสิทธ์ิ หรือทรัพย์สินทางปัญญาให้มีจํานวนเพิ่มข้ึน เกิดผลงาน ศิลปหัตถกรรมไทยท่ีมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อขยายผลให้เกิดการนําผลงานศิลปหัตถกรรมไทยท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรือเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญา ที่เกิดข้ึนจากการผสานงานอํานวยการผ่านโครงการท่ีได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจาก สศท. ไป ต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.เพื่อขยายผลให้เกิดการเผยแพร่ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรือเป็นทรัพย์สินทาง ปัญญา สู่สาธารณะในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media และ E-Catalog Online อย่าง เป็นรูปธรรม และสามารถต่อยอดทางการค้าได้

4.เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจในการ สร้างคุณค่า ให้กับแบรนด์สินค้า และตระหนักถึงการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้มากขึ้น เกิด ผลงานศิลปหัตถกรรมไทยที่มีลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น

โครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ ศิลปหัตถกรรมไทย (Intellectual Properties of Crafts) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของ สศท. ในการจดลิขสิทธิ์และป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาให้กับสมาชิกของ สศท. เพื่อส่งเสริมผลงานอันเป็น ภูมิปัญญาและงานศิลปหตัถกรรมไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้คงอยู่ โดยนับเป็น กิจกรรมต่อเนื่องจากการดําเนินงานของสํานักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ซึ่งมุ่งเน้นให้ ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการสมาชิก สศท. สี่ภาคที่ประสบ ความสําเร็จ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการหวงแหนภูมิปัญญาที่นํามาผลิตใน ศิลปหัตถกรรมไทย โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์ ของทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม (Intellectual Properties of Crafts) จะได้รับ ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่จะไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในงาน ศิลปหัตถกรรมต่อไป และความเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ฯ จะเป็นเวทีที่สามารถเฟ้นหาและสร้าง แรงผลักดันให้เกิดตัวอย่างผลงานที่เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจทางความคิดในการสร้างให้เกิดการลุก ขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการจดลิขสิทธิ์ผลงานทรงคุณค่าของตนต่อไป เพื่อให้สังคมไทยให้เกิด ความเข้มแข็งในการตระหนักรู้และใช้ประโยชน์จากการยื่นจดลิขสิทธ์ของตนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานที่ผ่าน การคัดเลือก 70 ผลงาน ของโครงการส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชนข์องทรัพย์สินทางปัญญา ของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย(IntellectualPropertiesofCrafts)สสู่าธารณะในรูปแบบE- Catalog Online เผยแพร่สู่สาธารณะ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อ Social media และ Marketplace รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการอย่างเป็นรูปธรรม ณ งาน " Crafts Bangkok 2023” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา "สามารถรับชมรายละเอียด 70 ผลงาน ผ่าน E-Catalog ได้ที่ https://ipcraftsbysacit.com/catalog/ "ความคิดเห็น