กองบัญชาการหวานน้อย Rin café ร้านกาแฟรักษ์โลก สู่ครอบครัวกำลังพล สุขภาพดี

ทันตแพทย์หญิงบุษบา ภู่วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลอ่าวลึก ประธานสม.ทบ. สาขาบชร.4 ครีเอเตอร์คนสำคัญของเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวาน จ.กระบี่ บอกเล่าให้คณะสื่อมวลชนฟั
งขณะเยี่ยมชมกิจกรรมต้นแบบการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานกับกิจกรรม “กองบัญชาการหวานน้อย สร้างครอบครัวกำลังพลรอบรู้เพื่อสุขภาพ” ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ( บชร.4) ค่ายเทพสตรีท้าวศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ถึงจุดเริ่มต้นโครงการฯ หลังจากที่ได้ขับเคลื่อนประเด็นไม่กินหวาน ทั้ง 3 ภาคส่วน คือ ชุมชน โรงเรียน ครอบครัว สำเร็จจาก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ นับเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดบริโภคน้ำตาลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
เมื่อมารับหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 4 (สม.ทบ.สาขา บชร.4) ได้นำแนวคิดลดบริโภคน้ำตาลในเครื่องดื่ม ตามโครงการหวานน้อยสั่งได้ของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน และการบูรณาการกับโครงการการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เข้าสู่หน่วยงานทางทหาร (บชร.4) โดยได้นำเรียน พล.ต.นันทโชติ ภู่วัฒนา ผู้บัญชาการช่วยรบที่ 4 ถึงแนวคิดส่งเสริมสุขภาพโดยจัดให้ร้านกาแฟสวัสดิการ Rin café เป็นร้านเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้ ท่านได้อนุมัติให้ดำเนินการโดยให้บูรณาการกับโครงการหวานน้อยสั่งได้ ร่วมไปกับ 6 โครงการ ของสมาคมแม่บ้านทหารบก อาทิ กิจกรรมรักษ์โลก กิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การดูแลสุขภาพและสวัสดิการของกำลังพล
เมษายน ปี 2565 ได้ดำเนินการให้เป็นร้านกาแฟหวานน้อยสั่งได้ ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีทางเลือกระดับความหวานและมีการจัดขนมไทยจากกลุ่มแม่บ้านที่มีรสชาติหวานน้อยแถมไปกับกาแฟ และจัดให้มี Healthy Break และ Healthy Snack box โดยในการประชุมจัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีพลังงานไม่เกิน 200 Kcal นอกจากนี้ในการจัดงานสำคัญทางบชร. 4 เช่น วันสถาปนา การมาเยี่ยมของผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะมีการจัด Snack box ที่ดีต่อสุขภาพเพื่อตอบสนองนโยบาย Healthy meeting
ปี 2566 ได้มีการบูรณาการกิจกรรมรักษ์โลก โดยจัดให้เป็นร้านกาแฟที่เป็น Zero waste และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษ์โลก อาทิ น้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยจากกากกาแฟ และมีการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อนำมาเป็นโปรโมชั่น 10 แก้ว แลกผัก ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “กาแฟแลกผัก”ส่งเสริมให้กำลังพลกินเป็น กินปลอดภัย
นอกจากนี้ สม.ทบ.สาขาบชร.4 ยังมีศูนย์แลปทางการเกษตรทั้งศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดีที่เป็นสถานที่พัฒนาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารเคมี ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กำลังพล เรื่องการเลือกบริโภคอาหารและการผลิตอาหารไว้ในครัวเรือนภายในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ซอยนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” ทำให้มีอาหารปลอดภัย และการผลิตจานกาบหมากรักษ์โลกเป็นภาชนะบรรจุอาหาร มีการจัดตลาดนัดเถ้าแก่น้อยเพื่อกระจายอาหารปลอดภัยสู่กำลังพล จึงถือได้ว่า บชร.4 สามารถจัดการด้านอาหารได้ครบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนเกิดความมั่นคงทางอาหาร
ขณะที่ ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชี้ว่า ผลสำเร็จของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ที่ดำเนินงานร้านกาแฟหวานน้อย โรงอาหารอ่อนหวานทั้งในโรงเรียนและโรงพยาบาล เมื่อนำมาขยายผลสู่หน่วยงานรัฐ เป็นต้นแบบการดำเนินงานของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ที่มีเป้าหมายในการสร้างค่านิยมลดการบริโภคหวานอันเป็นสาเหตุของโรค NCDs จึงสนับสนุน ให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยที่มาจากการบริโภคหวาน สนับสนุนให้ปรับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ ต่อการบริโภคหวาน การขับเคลื่อนไม่เฉพาะทำกับเด็กในโรงเรียน กับผู้ใหญ่
"เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานกระบี่ก็ทำงานในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนปรากฏผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งร้านกาแฟ Rin café ใน บชร.4 เป็นการเริ่มขยายผลของคนทำงานใน setting หน่วยงานรัฐ โดยใช้การดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านมาเป็นจุดเชื่อมโยง ถึงเรื่องสุขภาพดำเนินงาน ในระดับนโยบาย โดยลดความหวานในอาหารว่าง ร่วมไปกับการให้ความรู้เพื่อสุขภาพ และส่งเสริมการบริโภค ผักปลอดสารที่ปลูกกินเองและขายแก่ครอบครัวกำลังพล สู่ครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจของทหารกล้า" 

                     

ความคิดเห็น