สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดตัวรางวัล Creative Excellence Awards หนุนศักยภาพนักสร้างสรรค์ไทย

หนุนศักยภาพนักสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชนสร้างสรรค์(CEA) ได้กล่าวถึงที่มาของรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CEA wards) ว่าปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ การสร้างโอกาสใหม่  ในธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสใหม่ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น จึงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ CEA หรือ CEA เปิดตัว รางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards หรือ CE Awards)” ครั้งแรกกับการมอบรางวัลให้       นักสร้างสรรค์ตัวจริงในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน     ต่าง  ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือ หรือกระบวนการ โดยนำความคิดสร้างสรรค์(Creativity)   มาประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม       หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยงานประกาศรางวัล จะจัดขึ้นในวันที่      24 สิงหาคม 2566  สามย่าน มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ

ดรชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

 รางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์(Creative Excellence Awards หรือ CE Awards)  จึงเป็นรางวัลที่ทาง CEA มีความตั้งใจที่จะเชิดชูความสามารถของบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง  ที่ได้นำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างให้เกิดคุณค่า และเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดไปสู่การเติบโตของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพลังใจ กระตุ้นศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยได้มีความภาคภูมิใจ และมีแนวโน้มในการถ่ายทอดผลงานที่ก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้

ด้านนายพิชิต วีรังคบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ให้รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับรางวัล Creative Excellence Awards หรือ CE Awards จะมีด้วยกันทั้งหมด 15 รางวัล แบ่งเป็น3 ประเภท ได้แก่

1) Creative City Awards รางวัลการพัฒนาย่าน สถานที่ชุมชน หรือเมือง รวมทั้งกิจกรรมที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวของย่าน ผู้คน หรือธุรกิจดั้งเดิม ผสานกับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพัฒนาให้ตอบโจทย์คนในพื้นที่และผู้มาเยือนในมิติต่าง  ทั้งสังคมเศรษฐกิจ และความยั่งยืน

 2) Creative Business Awards ซึ่งจะแบ่งเป็น2 กลุ่ม ทั้ง Sustainability Awards เป็นรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ โครงการ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบ และกระบวนการผลิต ที่เน้นความยั่งยืนอีกทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน และ Value Creation Awards รางวัลของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ หรือโครงการ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างมิติทางเศรษฐกิจและมิติความยั่งยืนอย่างลงตัว

 

3) Creative Social Impact Awards รางวัลสำหรับการนำความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขหรือคลี่คลายประเด็นต่าง  ทางสังคม(Social) อีกทั้งช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นให้น้อยลง  

กระบวนการคัดสรรผู้ที่จะได้รับรางวัลจะผ่านการเฟ้นหาอย่างเข้มข้น ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) Nomination การใช้เครื่องมือSocial Listening จาก Mandala AI Ecosystem ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และคัดเลือกกลั่นกรองผลงานโดยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง 2) In / Out Expert Panel   การตัดสินผลงานที่ผ่านเกณฑ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในวงการสร้างสรรค์  เพื่อหาผลงานที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบสุดท้าย และ 3) Discussion & Vote Expert Panel การตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง  มาพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา หลังจากผลงานผ่านรอบIn/ Out ” นายพิชิต กล่าว

โดยหลักเกณฑ์การตัดสินจะต้องเป็นผลงานที่คิดค้นโดยคนไทย หรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน และจะต้องเป็นผลงานใหม่ (1-3 ปีและก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกในสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

 อกจากนี้ รางวัล CE Awards จะเป็นเครื่องการันตีรับรองความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่ได้รับรางวัล รวมถึงยกระดับเส้นทางการทำงานในวงการสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย โดยสามารถขยายผลงานและต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติได้ ทั้งยังจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับนักสร้างสรรค์ในการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป ดรชาคริต กล่าวปิดท้าย

สามารถติดตามผลการประกาศรางวัลCreative Excellence Awards หรือ CE Awards ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ


ความคิดเห็น