กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ มศว จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผนึกความร่วมมือจัดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 ภายใต้การกำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องการ์เด้น 3 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ประธานและกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวว่า “กิจการโทรทัศน์ เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญตามอำนาจหน้าที่ กสทช. ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ สำหรับ กสทช. เองก็มีบทบาทภารกิจและมีผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนที่ทรงอิทธิพลต่อผู้รับสารอย่างยิ่ง แต่ด้วยวิวัฒนาการของโลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจึงส่งผลกระทบต่อกิจการโทรทัศน์ และถือว่าเป็นความท้าทายของ กสทช. ในฐานะหน่วนงานกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย”

“สำหรับการประชุมสนทนาเฉพาะกลุ่ม หรือ Focus Group เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อมรวบข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินผล

รศ.ดร.ณักษ์  กุลิสร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า “ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ เราได้ใช้หลักการกำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล พิจารณากรอบการประเมิน จากอำนาจหน้าที่ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใต้ขอบเขตที่ต้องประเมิน กสทช. ตาม ม.72 นั่นคือ รวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. เลขาธิการ กสทช. ที่มีความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช.รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่สมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือ ประชาชนได้ทราบ


 

ความคิดเห็น