มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เปิดตัวโครงการและเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival) ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็กปฐมวัย ต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เปิดตัว “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” และเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา)กรุงเทพฯ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของนิทาน กิจกรรมการอ่านและการเล่นว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับเติมเต็มพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยที่เป็นพื้นฐานสำหรับการรู้หนังสือและทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กอย่างเหมาะสมตามวัย สร้างความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา   อีกทั้งยังช่วยสร้างความสุข ความมั่นใจ และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ตลอดจนถึงความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียน และชุมชนให้แน่นแฟ้น นับเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการ Let’s Read ที่เกิดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย ตั้งแต่ปี 2559 

 นายโทมัส พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของบริษัท โนมูระ สิงคโปร์ จำกัด (Nomura Singapore Limited) และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในระดับโรงเรียนและระดับครัวเรือน กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลและร่วมเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ช่วยผลักดันให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่แท้จริง นับเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิเอเชียเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทยให้ยั่งยืน

.ส.วรจรรย์ เนียมทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ Let’s Read and Play มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” นำร่องการดำเนินงานที่ “โรงเรียนฤทธิ วรรณาลัย (ประถมศึกษา)” ด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างดียิ่งของ ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งรศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู ู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยและคณะนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คัดเลือกหนังสือนิทานภาษาไทยจากห้องสมุดนิทานดิจิทัล Let’s Read  (letsreadasia.org) จำนวน  64 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย  มาออกแบบเป็นหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียน 32 สัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เช่นเดียวกับที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในอ่านนิทานและทำกิจกรรมกับลูกที่บ้าน  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ปกครองที่จะได้เข้าร่วมถึง 10 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นในทุก ๆ เดือนตลอดปีการศึกษา ภายใต้การดำเนินการของบุคลากรครูปฐมวัยผู้นำกิจกรรมการเรียนรู้และผู้ช่วยจำนวน 16 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นให้สามารถจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อ

การเรียนรู้ได้อย่างมีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  ทั้งนี้โครงการนี้ยังมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้เด็กสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว  ได้แง่คิดและความหลากหลายจากนิทานนานาชาติจากทุกมุมโลก อีกทั้งพัฒนาการรู้หนังสือผ่านแนวคิดสมดุลภาษาทั้งภาษาธรรมชาติและการอ่านออกเสียง เด็กจะได้พัฒนาทักษะทางภาษา การเข้าใจเรื่องราว การรู้จักพยัญชนะและการออกเสียง การรู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เชื่อมต่อไปกับความสามารถในการเริ่มต้นการอ่านและการเขียนตามวัย การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สะเต็มสู่สตีมศึกษาผ่านการต่อยอดกิจกรรมที่หลากหลายจากนิทานนับเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ที่โรงเรียนและที่บ้านผ่านนิทานที่มีเรื่องราวสนุกสนานไปพร้อมกับที่จะได้มีช่วงเวลาคุณภาพภายในครอบครัวอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจะได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการเพื่อนำไปวิเคราะห์วิจัย จัดทำรายงานการประเมินผลด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาใช้ขยายผลต่อไป” 

ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกล่าวว่า โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย) เกิดขึ้นด้วยการส่งเสริมสนับสนุน จาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่คัดเลือกโรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่อง โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท โนมูระ สิงคโปร์ จำกัด (Nomura Singapore Limited) และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เห็นความ สำคัญในการสร้างพื้นฐานการรู้หนังสือ และทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผ่าน การอ่านนิทานการเล่น การทำกิจกรรมหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนการอ่านของเด็กพร้อมกับทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่บ้าน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว โดยผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้รู้หนังสือ รักการอ่านและมีทักษะทางคณิตศาสตร์ หนังสือนิทาน Let’s Read and Play และกิจกรรมต่อยอด จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่เสริมสร้างให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การรู้หนังสือ และการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีครูปฐมวัยเป็นผู้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่โรงเรียน และผู้ปกครองช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่บ้านร่วมกับเด็ก
งานเปิดตัวโครงการและเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival) ตอนหนูน้อยนักอ่านกับการผจญภัยในป่าใหญ่ จึงเป็นดังจุดเริ่มต้นให้สังคมไทยก้าวเดินไปสู่ยุคสมัยของการส่งเสริมการรู้หนังสือและนิสัยรักการอ่าน ที่มีพลังแห่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครู และหากได้รับการหนุนนำจากเครือข่ายการอ่านของทุกภาคส่วน ก็จะบรรลุหมุดหมายให้เด็กปฐมวัยไทยมีทักษะพร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต

ความคิดเห็น