พม. จัดใหญ่งาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” มุ่งเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการ ภายใต้โครงการ WE CAN DO และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยมีนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง พม. สมาคมองค์กรคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 5,000 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ตระหนักถึงสถานการณ์ความผันผวน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงได้มีการวางรากฐาน “สวัสดิการโดยรัฐ” เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” โดยเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานกับทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ จึงได้จัดงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มของกระทรวง พม. ได้แสดงศักยภาพให้สังคมได้รับรู้ โดยเฉพาะศักยภาพด้านอาชีพและการทำงาน โดยส่งเสริมการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านการจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นผลงานและฝีมือของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคงในชีวิต รวมถึงสร้างสังคมแห่งโอกาส และความเท่าเทียม

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า การจัดงานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในวันนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทุกกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันที่เน้นการพัฒนาในเเต่ละกลุ่ม ใน 3 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอาชีพ เพื่อมุ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 2) การส่งเสริมการมีงานทำ โดยการต่อยอดและเสริมสมรรถนะกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสให้มีความพร้อมในการทำงาน ทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และการทำงานในสถานประกอบการ และ 3) การส่งเสริมการจ้างงานตามกฎหมาย ด้วยกลไกของสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะการทำงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ และความรู้ความสามารถ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) ด้านวิชาการและนวัตกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรม และการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ “ทำอย่างไรให้คนพิการ มีงานทำอย่างยั่งยืน” “ทิศทางการจัดสิทธิ สวัสดิการสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” และ “การพัฒนาศักยภาพสตรีหรือสตรีพิการ” เป็นต้น 2) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานและฝีมือของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. กว่า 250 บูธ 3) พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ กระทรวง พม. โดย พก. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ศักยภาพ และโอกาสให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 4) การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การแสดงแฟชั่นโชว์ของนางแบบนายแบบคนพิการ การรำกลองยาว การแสดงดนตรี เป็นต้น และ 5) การประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการ ภายใต้โครงการ WE CAN DO และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของ พก.

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ฝีมือจากการพัฒนาศักยภาพของทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสในการมีงานทำของทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ “เพื่อให้คนทำงานได้เจอกับงานที่เหมาะสม” (Matching) และมีส่วนร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงโอกาส สิทธิ สวัสดิการ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความมั่นคงในชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป


#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme

ความคิดเห็น