สสส.-กทม.-ธ.ออมสิน สานพลัง Kick Off “ตลาดเขียวจตุจักร” ต่อยอดต้นแบบระบบนิเวศอาหารปลอดภัย เปิดทุกวันศุกร์ กระจายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานปราศจากสารเคมี

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2566 ที่โดมขาว ประตู 1 ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสมดุล เนื่องจากสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมเร่งรีบ กินอาหารจานด่วน กินผัก ผลไม้ไม่เพียงพอ เสี่ยงให้เกิดโรค NCDs จากข้อมูลสถานการณ์การกินผักและผลไม้ของคนไทย ปี 2565 พบภาคอีสานกินเพียงพอมากที่สุด 48.4% รองลงมาภาคกลาง 40.1% แต่คนกรุงเทพฯ กลับกินเพียงพอน้อยที่สุดอยู่ที่ 18.6% สสส. เร่งสานพลัง สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. ธนาคารออมสิน และภาคีเครือข่ายอาหารสุขภาวะ เปิดพื้นที่ ศุกร์สุขภาพ อาหารปลอดภัย ตลาดเขียวจตุจักร จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีการรับรองมาตรฐานปราศจากสารเคมี มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ให้คนเมืองเกิดการตื่นตัวและเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
“ตลาดเขียว ดำเนินการครอบคลุมตั้งแต่การผลิต ไปสู่การกระจาย การแปรรูป การตลาด และผู้บริโภค ที่ผ่านมา เกิดต้นแบบตลาดเขียวถึง 88 แห่ง ใน 19 จังหวัด และตลาดเขียวยังกระจายตัวในรูปแบบอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้ง่ายขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ทำให้เกิดตลาดเขียวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอีกกว่า 338 แห่ง รวมถึงตลาดเขียวในองค์กร หน่วยงานต่างๆ และตลาดเขียวออนไลน์ ซึ่งนอกจากช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอาหาร ยังสร้างพลเมืองอาหารที่มีทักษะ จิตสำนึกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ รวมพลังเป็นชุมชนอาหารที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Gindee Club” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว
นายศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. กล่าวว่า สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร สนับสนุน “ตลาดเขียว” ของ สสส. และภาคีเครือข่าย โดยเปิดพื้นที่ต้นแบบที่ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดแรก ขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัย สุขภาพดี Organic products เป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างกำลังใจให้แก่ชาวเกษตรกร กลุ่มเส้นเลือดฝอย มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม สอดรับนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นสังคมสร้างสรรค์ ตลาดสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
นางสุจินตนา หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน มีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กลุ่มแท็กซี่ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ที่มาจากกลุ่มเกษตรกรตัวจริงในชุมชน ภาคีเครือข่ายตลาดเขียว มุ่งแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประเทศ สนับสนุนการให้บริการและคำปรึกษาเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างง่าย รวมถึงสร้างวินัยการออมเงินทุกวัน ผู้ประกอบการรายย่อย สามารถพึ่งพาตัวเองและ ทำให้ครอบครัวมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือมีความสุขที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองความคิดเห็น