ยิ่งใหญ่ วช. จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” โชว์สิ่งประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ประชัน กว่า 1,500 ผลงาน

วันที่ 2 ก.พ. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและการประดิษฐ์ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเพื่อสนับสนุนผลงานการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทย พร้อมก้าวสู่เวทีในระดับโลก โดยภายในงานมีการประชันผลงานการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นโดยฝีมือคนไทยกว่า 1,500 ผลงาน ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรม ฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” และกล่าวในพิธีเพื่อนำเข้าสู่งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงาน และมี Mr. Alireza Rastegar President of the International Federation of Inventors; Associations (IFIA) กล่าวแสดงความยินดี  พร้อมมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ผู้บริหาร อว. ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า การที่ประเทศจะพัฒนาก้าวหน้าในปัจจุบัน การวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน และผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ถูกนำมาใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศให้มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนแก้ไขปัญหาสำคัญทางสังคม ซึ่งเน้นความสำคัญ คือ “เอกชนนำ รัฐสนับสนุน” เนื่องจากการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ดีนั้น ผู้ใช้ประโยชน์ควรเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าควรทำอย่างไร องคาพยพของ อว. พร้อมดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง และสร้างความร่วมมือในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อกำหนดเป้าหมายให้ตรงกัน มุ่งส่งเสริมการสร้าง และสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการนวัตกรรมในทุกระดับ 

“ปัจจุบัน อว. ได้สร้างงานวิจัยที่คำนึงถึงประเด็นสำคัญของประเทศ และของโลก เช่น Go Green, พอเพียง, ความยั่งยืน, Carbon Neutrality และ AI เป็นต้น เพราะโลกยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการเติบโตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมเป็นอย่างมาก ได้มอบนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในส่วนของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในด้านของ ววน. นั้น มีนโยบายที่สำคัญ 4 ข้อด้วยกันคือ 1.) สนับสนุน ววน. ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรม สร้างอุตสาหกรรมใหม่ 2.) กำหนดสัดส่วนการลงทุน ววน. ในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งที่เป็นส่วน Applied Science หรือ Frontier Research โดยขอให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แต่ไม่ปิดกั้นโอกาสให้นักวิจัยค้นพบเรื่องใหม่ ๆ 3.) ส่งเสริม Start Up โดยให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น Incubator และสนับสนุนกลไก Matching Fund และ 4.) พัฒนาคน พัฒนานักวิย ไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรม โดย อว. พร้อมเร่งผลิต นักประดิษฐ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ให้นำผลงานมาใช้พัฒนาประเทศได้จริง เพื่อยกระดับนำไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” รมว.อว.กล่าว

ด้าน ดร.วิภารัตน์ กล่าวว่า การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 หรือ Thailand Inventors’ Day 2024 วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ กว่า 1,500 ผลงาน ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนิทรรศการ ไฮไลต์ อาทิ นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การป้องกันภัยพิบัติ การอยู่ร่วมกันระหว่างป่า คน ชุมชน และช้างป่า การเกษตรวิถีเมือง เป็นต้น ซึ่งภายในนิทรรศการดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมสอดแทรกการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักและให้เห็นความสำคัญของการวิจัยการประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาประเทศ ที่สอดรับกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น วันนักประดิษฐ์ จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้กับนักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการต่าง ๆ จากทั้งภายในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้ก้าวสู่โลกยุคใหม่ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วช. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” (Thailand Inventors’ Day 2024) ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อีเวนต์ ฮอลล์ 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


ความคิดเห็น