สสว.เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” ปี ที่ 3

สสว. เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อ

ผลักดันเข้าสู่ระบบ BDS “Business Development Service for Sustainable: BDS for Sustainable” หรือ

“SME ปัง ตังได้คืน” ปี 2567 ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ภาครัฐ และเอกชน ผู้ให้บริการทางธุรกิจ

(BDSP) และผู้ประกอบการร่วมงานคับคั่ง

ภายในงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจาก

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อ านวยการ และ นางสาวนิก ธิวดี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมด้วยผู้บริหาร สสว. นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รอง

ประธานสภาหอการค้าไทย และนายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช

จ ากัด ตลอดจนพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ท่ามกลางผู้ประกอบการ

ร่วมงานจ านวนมาก

ในช่วงเช้าจัดให้มี TED Talks หัวข้อ Sustain Thai SME ด้วย BDS ภายใต้แนวคิด “Business

Development Service for Sustainable : BDS for Sustainable” โดย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานสภา

หอการค้าไทย และนายวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาวละออเภสัช จ ากัด ร่วมสนทนา

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้

กล่าวถึงภาพรวมของการด าเนินให้บริการของแพลตฟอร์มในปีที่ผ่านมาว่า สสว. ได้ด าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSME ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุน ด้าน

การพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” มาอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 แล้ว ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 17,570 ราย และมี

ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาแล้ว โดยมีการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน มีถึง 406 บริการ จาก

98 ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) มีทุกสาขาบริการ เช่น ด้านมาตรฐาน, การบริหารจัดการธุรกิจ, การตลาด

รวมไปถึงด้านการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกรับบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจได้เอง

ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS โดย สสว. พร้อมจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน

การพัฒนา SME แบบร่วมจ่าย (Co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ตาม

ขนาดของธุรกิจ

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. จะต้องสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการเข้าใจรูปแบบใหม่ของการ

พัฒนาธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการต้องเลือกใช้บริการเองผ่านระบบ BDS ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบการ

ให้บริการในแบบเดิม รวมทั้งต้องร่วมช าระเงินบางส่วน ซึ่งสสว.ต้องพยายามหาผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มี

บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 98 ราย รวม 406 บริการ ดังที่เรียนไป เพื่อให้

ครอบคลุม 5 หมวดบริการ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพและ

ประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาและบริหารธุรกิจ การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและการตลาด

ผอ.สสว. กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 สสว. จะมุ่งเน้นการเปิดให้บริการเพิ่มเติมด้านการด าเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืนที่ก าลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มเป็นการกีดกันสินค้าและบริการ ผ่าน

มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ เช่น European Green Deal ซึ่งจะมีการบังคับใช้มาตรการปรับ

ภาษีสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนสูง (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) จะคล้ายกับภาษีที่

จัดเก็บคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็ นปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรักษา

ความสามารถในการแข่งขัน และให้ความส าคัญกับการมุ่งเน้นการส่งเสริม และยกระดับด้านมาตรฐาน หรือ

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจที่ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy และการผลักดันให้มี

การน าธุรกิจเพื่อให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Transformation) เพื่อการยกระดับการพัฒนา

อย่างยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) ซึ่งปัจจุบัน ระบบ BDS มีบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การ

ให้ค าปรึกษาในการจัดท าคาร์บอนฟุตพรินท์ภายในสถานประกอบการ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของ

องค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO) การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

(Carbon Footprint for Organization หรือ CFO) และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากคาร์บอน

(คาร์บอนฟุตพริ้นต์) และขึ้นทะเบียนและการรับรองโครงการลดก๊าซเรือนกระจก โดยบริการดังกล่าวมี

ค่าบริการค่อนข้างสูง ตั้งแต่ราคา 100,000 - 500,000 บาท ดังนั้น หากผู้ประกอบการได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการผ่านระบบ BDS จะท าให้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 50-80% หรือ สูงสุดถึง

200,000 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เป็นที่น่าสนใจต่อ

SME อย่างยิ่ง เนื่องเพราะมาตรการดังกล่าว เป็นโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบผู้ให้บริการทาง

ธุรกิจ (BDS) อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ในการพัฒนาเอสเอ็มอีแบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 50-80% ตามขนาดของ

ธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท จนถึงเดือนกันยายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ผู้ประกอบการขนาดกลาง (M) ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท/ปี ภาคอื่นๆ รายได้ไม่เกิน 300

ล้านบาท/ปี จะได้รับการอุดหนุนร่วมจ่าย 50% หรือไม่เกิน 200,000 บาท

• ผู้ประกอบการขนาดย่อม (S) ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี และภาคอื่นๆ รายได้ไม่เกิน 50

ล้านบาท/ปี จะได้รับการอุดหนุนร่วมจ่าย 80% หรือไม่เกิน 200,000 บาท

• ผู้ประกอบการ (Micro SME) รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ได้รับการอุดหนุนร่วมจ่าย 80% ไม่เกิน 50,000

บาท

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้ง ต่อปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมผ่านโครงการ BDS ซึ่งเพิ่ม

หมวดการพัฒนาเป็น 5 หมวด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพ

และประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาและบริหารธุรกิจ การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและตลาดและการพัฒนา

สู่ตลาดต่างประเท

ผอ.สสว. เผยว่า สสว. ได้มีการปรับปรุงระบบเพื่อลดขั้นตอนการใช้บริการ เพื่อช่วยอ านวยความ

สะดวกให้ผู้ประกอบการ ลดทอนระยะเวลาการด าเนินงาน อนุมัติได้รวดเร็วขึ้น ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูล SME One ID ของหน่วยงานรัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร ฯลฯ ท าให้สามารถ

จัดกลุ่มผู้ประกอบการได้รวดเร็วขึ้น ลดปริมาณเอกสารแนบที่ใช้ในการสมัครให้น้อยลง ขณะที่ แพลตฟอร์ม

ด าเนินงาน ได้มีการจัดท าหมวดหมู่และเมนูลัด เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น กลุ่ม

อาหาร กลุ่มสิ่งทอ กลุ่มภาคการค้าและบริการ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเลือกบริการบนระบบได้รวดเร็ว มี

การเชื่อมกับระบบ Train the coach เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกขอรับค าปรึกษา แนะน าในการพัฒนา

ธุรกิจ หรือการเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน จากที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส าหรับผู้ประกอบการ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนง่ายๆ โดยจะต้องเป็นสมาชิก ONE ID

ก่อน เพื่อสามารถยืนยันตัวตนได้ แต่หากยังไม่ได้เป็ นสมาชิก ให้คลิกเข้าไปลงทะเบียนได้ที่

https://bizportal.go.th/ จากนั้น ยืนยันตัวตน แล้วรอฟังผล เมื่อทราบผลแล้วก็สามารถ ยื่นข้อเสนอ รออนุมัติ

และท าสัญญา โดยลงนามในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ BDS หรือลงนามในสัญญาด้วยตนเอง ณ ศูนย์

ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ เพียงเท่านี้ ก็สามารถเริ่มรับบริการและช าระค่าใช้จ่าย และเข้า

สู่ระบบ การรับตังได้คืนในล าดับต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฮอตไลน์ สสว. โทร.1301 หรือ โทร.02-

298-3051


ในภาคบ่าย ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการทางธุรกิจในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (BDS) ระหว่างกัน โดยบอกเล่าถึงทิศทางการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2567 พร้อมเจาะลึกขั้นตอน

การด าเนินงานบนระบบ BDS เริ่มจาก ผู้ให้บริการทางธุรกิจ BDSP ที่สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานบนระบบ BDS

เช่น ข้อมูลหน่วยงาน ผู้ประสานงาน เป็นต้น, การขึ้นทะเบียนบริการบนระบบ BDS และการเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุน (กรณีโอนสิทธิ) ส่วนเรื่องเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการ SME จะแนะน าการยืนยันตัวตนของ

ผู้ประกอบการ, การยื่นเสนอการพัฒนาบนระบบ BDS, การท าสัญญา และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน

* * * * * * * *

สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย

ความคิดเห็น