โขนเด็ก มศว สืบสานมรดกชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรจประสานมิตร(ฝ่ายประถม) และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ซึ่งเป็นการแสดงประจำปีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ปีนี้นับเป็นปีที่ 42 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับทางโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 1 และ 2 โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ และ คณะบดี คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง เป็นประธานเปิดงาน ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และผู้อำนวยการ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คุณณัฐภา บุญงาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 
ผศ.ดร.นพดล กองศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแสดงประจำปีว่า การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอน “ศรนาคบาศ” และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “หนังสือแห่งกาลเวลา”จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้เกิดแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดความตระหนักและความซาบซึ้งในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ได้
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในการ
อานุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนเยาชน โดยการแสดงประกอบไปด้วย

การแสดงชุดที่ 1 การแสดงรำเบิกโรงโขน ชุด “ศรีรามวงศ์อโยธยา”

                   การแสดงชุดที่ 2 การแสดงดนตรีร่วมสมัย ชุด “เพลงของพ่อ แสงทอวันใหม่”

             การแสดงชุดที่ 3 การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน “ศรนาคบาศ”

                   การแสดงชุดที่ 4 การแสดงละครประยุกต์เรื่อง“หนังสือกาลเวลา”

การแสดงโขนเด็กรามเกียรติ์ ชุด ศึกอินทรชิต ตอน “ศรนาคบาศ”และการแสดงละครประยุกต์เรื่อง “หนังสือแห่งกาลเวลา” เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งนักเรียนในโครงการหลักสูตรนานาชาติ (PPIP) ขอโรงเรียนเข้าร่วมแสดงด้วย จำนวนกว่า 1,900 คน โดยจัดแสดงในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 วันละ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 16.00 น.  ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น