โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วัดราชสิงขร พระอารามหลวง จัด “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13” จำนวน 72 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 5 - 20 เมษายน 2567 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9 -15 ปี
มีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
มีจิตสาธารณะ และดำรงวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ทั้งนี้ หลังลาสิกขา เยาวชนจะได้รับการปรับพฤติกรรมให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป สำหรับเยาวชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม โทร. 063-5499420, 
085-9634895 และ 092-8278221

ความคิดเห็น