สภาการเหมืองแร่จับมือ 4 สมาคม จัดสัมมนาใหญ่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สภาการเหมืองแร่เดินเครื่อง จับมือ 4 สมาคมจัดสัมมนาวิชาการ สร้างความรู้ ปลุกผู้ประกอบการเหมืองแร่ปรับตัว  รวมพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างเปิดเผยว่า สภาการเหมือง

แร่ ที่มีนางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ เป็นประธานกรรมการสภาการฯได้ร่วมกับ 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทยและสมาคมวิศวกรเหมืองแร่จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง“บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มุ่งสู่ Net Zero” ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

             ดร.วิจักษ์กล่าวว่า สภาการเหมืองแร่  เป็นองค์กรของภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 ทำหน้าที่ประสานนโยบายกับภาครัฐเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาห กรรมเหมืองแร่ และธุรกิจเหมืองแร่ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมองเห็นปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆซึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรพลังงาน นำมาซึ่งของเสียจากการใช้ทรัพยากรและกระบวนการผลิตแร่ 
จึงร่วมกับ 3 สมาคมดังกล่าวจัดสัมมนาใหญ่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาห กรรมเหมืองแร่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ มีสวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างพลังในการลดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net  Zero ซึ่งหมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยการสร้างสมดุลให้กับสภาภูมิอากาศของโลก ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ“กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะหากมีก๊าเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์น้อย โอกาสที่จะหยุดภาวะโลกร้อนก็จะเพิ่มขึ้นอีกทั้งให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับมือกับพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ซึ่งจะออกมาบังคับใช้ในเร็ววันนี้

ดร.วิจักษ์กล่าวต่อไปว่า นายอดิทัศ วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของอุตสาหกรรเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายสาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต, นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และรศ.ดร.พิษณุ บุญนวล รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย 

หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับ สาเหตุ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง, การมีส่วนร่วมในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิต, การจัดทำแผนผังโครงการทำเหมืองเพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน  และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้เครื่อง จักรกลและรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การติดตั้งแผงโซลาเซลล์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสะอาดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ

ความคิดเห็น