บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำคณะผู้บริหารกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก Season”

14 มิ.ย.67เวลา 13.30 น. พลตำรวจ ศักย์ศิรา เผือกออ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว     พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ประกอบด้วย พล.ต.ต พงษ์สยาม  มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.กฤษณ์  วาฤทธิ์ รองผู้บัญชากาตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.นรเศษฐ์  สุวรรณนิกขะ ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.ฐากูร  นิ่มสมบุญ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 พล.ต.ต.ภพพล  จักกะพาก  ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 และ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 1 -6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เที่ยวได้ทุก season” โดยมี       นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอารัญ  บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)           ณ ห้องศาลาไทย โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรม     การท่องเที่ยวของไทยได้แสดงสัญญาณดีขึ้น โดยตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 15 ล้านคน สร้างรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยเที่ยวไทยแล้วกว่า 1.1 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม เรายังต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 21.7 ล้านคน และสร้างรายได้อีก 2.4 ล้านล้านบาท แม้ในช่วง            low season ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ที่จำนวนของนักท่องเที่ยวมักจะลดลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท้าทายที่รัฐบาล   ได้กำหนดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท และเพิ่มเป้าหมายจนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 36.7 ล้านคนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬจึงได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนด้วยการกระตุ้นตลาดต่างประเทศผ่านการมอบสิทธิพิเศษ ก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  

โดยการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนให้ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการอบรมสัมมนาข้ามจังหวัดและภูมิภาค ตลอดจน สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ด้วยการเสริมอัตรากำลังตำรวจท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือกับชุมชน นอกจากนี้ จะผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมากขึ้นด้วย 5 กลยุทธ์ภายใต้นโยบาย Ignite Thailand’s Tourism เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Tourism Hub และดเนินการตามนโยบายเร่งด่วน    ของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55จังหวัดเมืองน่าเที่ยว ให้ประเทศไทย “เที่ยวได้ทั้งปี เที่ยวได้  ทุก Season” รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All การจัดงาน Festival & Sports Tourism ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การบุกตลาดเชิงรุก เจาะกลุ่ม Rising Stars และการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักสู่ 55 เมืองน่าเที่ยว โดยจะมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค       และท้องถิ่น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
 

 

ด้านการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว พลตำรวจ ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ   ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รับนโยบายของรัฐบาล เร่งยกระดับมาตรฐาน         ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกมิติ โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผ่านการเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการตรวจตราป้องกัน         การหลอกหลวงในแหล่งท่องเที่ยว ผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Command      and Control Operation Center : CCOC) และศูนย์Call Center บริการสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ควบคู่            กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อเร่งปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบและฝ่าฝืน พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว                และมัคคุเทศก์ และเพิ่มการตรวจสอบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำรวมทั้งนเทคโนโลยีเข้ามาอำนวย          ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ทั้งการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับศูนย์รับแจ้งเหตุอื่นๆ อย่างครบวงจร      และใช้เทคโนโลยี AI Face Recognition ในแหล่งท่องเที่ยวสคัญ ซึ่งเริ่มนำร่องไปแล้วใน 6 พื้นที่ ได้แก่ ถนนข้าวสาร กทม. ถนนคนเดินพัทยา จ.ชลบุรี ถนนข้าวเหนียวจ.ขอนแก่น ย่านประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ถนนคนเดินบางลา จ.ภูเก็ต              และตลาดโต้รุ่งหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว       ได้อย่างสะดวกสบายและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 


ความคิดเห็น